Språkutvecklande undervisning - 14 september 2023

Lär dig främja språk och kognitiv utveckling genom en mångsidig och engagerande lärandeprocess

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet – så omsätter du teorin till praktik
För att fler elever ska nå skolframgång betonar forskare vikten av att lärare använder kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) för att stärka elevernas språk och kunskaper. Trots att många lärare arbetar med SKUA, menar experter att elevers språk- och kunskapsutveckling fortfarande inte är tillräckligt utmanad och stimulerad. För att uppnå ett hållbart arbetssätt behöver undervisningen inte bara bottna i teorierna som ligger till grund, utan lärare behöver också ha insikt i de didaktiska val som krävs för att anpassa det praktiska arbetet för den specifika elevgruppen och vad de ska lära sig.

 • Att fördjupa sig inom SKUA och ha ett kritiskt synsätt på sin egen undervisning, valda metoder och arbetssätt
 • Hur kan SKUA användas för att optimera elevernas
  kunskapsförmågor och hur kan dessa strategier effektivt tillämpas i olika pedagogiska sammanhang?
 • På vilket sätt kan elever stöttas för att utmanas kognitivt när det gäller nya begrepp, kunskaper och färdigheter?

Tiia Ojala, leg. lärare, fil. mag. i svenska som andraspråk och lärarutbildare

 

Ökad kunskap om språkstörning hos flerspråkiga barn samt dess inverkan på språkutvecklingen
Att bedöma om ett enspråkigt barn har en typisk språkutveckling är utmanande nog, men när det gäller flerspråkiga barn finns ytterligare faktorer att ta hänsyn till. En sen språkutveckling hos flerspråkiga barn kan ha sin grund i en begränsad språklig miljö och/eller en underliggande språkstörning. För att kunna avgöra om ett flerspråkigt barns svårigheter främst beror på en sen språkutveckling behöver man ha kunskap om den typiska flerspråkiga utvecklingen.

 • Definitionen av språkstörning hos flerspråkiga barn och hur den kan te sig i skolåldern
 • Hur skilja mellan svårigheter orsakade av bristande språklig exponering och språkstörning
 • Hur kan pedagoger stötta flerspråkiga barn med språkstörning i deras språkutveckling

Eva Kristina Salameh, författare, forskare och leg. logoped

 

Att succesivt leda eleverna från vardagsspråk till skolspråk
I en språkfrämjande undervisning behöver skolspråk och vardagsspråk integreras för att möjliggöra både språk- och kunskapsutveckling. För att stärka elevernas språkanvändning i skolrelaterade sammanhang och skapa djupare förståelse är det nödvändigt att synliggöra ämnesspecifika ord och begrepp i olika sammanhang. I Cecilias flerspråkiga klassrum är språkutveckling en grundläggande del i undervisningen för att alla elever ska utveckla språkliga färdigheter för att lyckas i skolan.

 • Hur uppmuntra och skapa en språklig medvetenhet hos elever för bättre kunskapsutveckling?
 • Språkliga framsteg – låta eleverna laborera ord och begrepp tillsammans samt med varandra i olika lärandesituationer
 • Konkreta språkutvecklande arbetssätt som får eleverna att använda, tolka och förstå språket i undervisningen

Cecilia Seiman, förstelärare och utvecklingsledare, Sigtuna kommun

 

Ämnesintegrerad och språkinriktad undervisning – så höjer du elevernas språkutveckling i olika ämnen
Alisa Fast har drivit fram ett framgångsrikt projekt med fokus på språkutvecklande undervisning på Lindängeskolan. Genom ett genrepedagogiskt förhållningsätt och ämnesövergripande samarbete har språket en fundamental roll, då det möjliggör elevernas förståelse av de språkliga mönster som förekommer i de texter de möter i olika ämnen. I arbetet har elevernas måluppfyllelse höjts avsevärt samt att lärarna i de olika stadierna sett tydlig utveckling för att underlätta övergångar.

 • Arbeta explicit med förmågor och synliggör språkutvecklingen genom det genrepedagogiska förhållningsättet
 • Hur kan vi tillgodose varandras ämnen och höja elevernas kunskaper genom ett ämnesövergripande samarbete?
 • Så kan elever känna sig förberedda och trygga med sina kunskaper vid övergångar mellan olika stadier

Alisa Fast, leg. förstelärare, Malmö Stad