Köpvillkor

BETALNINGSVILLKOR

Alla priser anges exkl. moms. Fakturan skickas från MindVision AB (Org nr: 559003-3931) som äger och driver Lärarinstitutet. Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor eller enligt separat avtal. Om betalningsfristen överskrids har MindVision rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande diskonto plus ett tillägg om åtta procentenheter.

AVBOKNINGSVILLKOR OCH ÖVERLÅTELSE AV DELTAGARPLATS

Anmälan är bindande. I det fall Lärarinstitutet ställer in en konferens eller kurs krediteras du 100 % av det inbetalda beloppet. Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera Lärarinstitutet. Mottar vi din skriftliga avbokning senast 14 dagar före konferensens startdatum får du ett värde­brev på fakturerat belopp. Värdebrevet är giltigt ett år från utfärdandet och kan nyttjas av dig eller en kollega från din organisation på annat av Lärarinstitutet anordnad utbildning. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än 14 dagar före evenemangsstart uteblir värdebrev och ersättning.

DIGITAL DELTAGARPLATS

Konferensen kan endast ses direkt via livestream och de fem dagar livestreamen är tillgänglig efter sändning. Varje deltagare får en länk och kan via länken följa konferensen via webbläsaren.

En digital deltagarplats är personlig och avser alltid en person/enhet. Flera personer kan ej logga in på en deltagarplats. Är ni fler som önskar se konferensen så måste varje person ha en egen digital deltagarplats.

Webbsändningen sköts utav ett filmteam, som är experter på att webbsända konferenser. Vi garanterar en högkvalitativ livestream via vår eventplattform. 

WEBBKURS

Som deltagare till webbkurser har du tillgång till webbkursen 6 månader från det datum du fått ditt användarkonto. Deltagarplatsen är personlig och avsedd endast för en person. Användarkonto får ej delas med andra. Efter slutförd webbkurs erhåller man ett kursintyg.

ÅNGERRÄTT WEBBKURS
Beställaren har rätt att häva köpet enligt nöjd-kund-garantin om beställaren häver köpet inom 14 dagar från det datum då beställaren fick tillgång till webbkursen.

För att nyttja sin ångerrätt ska beställaren:

Meddela Lärarinstitutet genom att skicka ett e-postmeddelande till kundtjanst@lararinstitutet.se. Om fakturan redan har betalats, ska pengarna återbetalas till beställaren.

VILLKORSÄNDRING

Lärarinstitutet har rätt att när som helst, utan att i förväg inhämta Användarens godkännande, ändra eller göra tillägg till Villkoren. En uppdaterad version av Villkoren kommer att tillgängliggöras på Webbplatsen och börjar gälla från och med den tidpunkt som framgår i den uppdaterade versionen av Villkoren. 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

När du anmäler dig till våra arrangemang accepterar du Mindvision AB:s integritetspolicy. Här kan du ta del av Mindvision AB:s integritetspolicy.

ANSVARSBEGRÄNSNING OCH FRISKRIVNINGAR

Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa Villkor och vid fall av grov vårdslöshet eller uppsåt, ska Parternas ersättningsskyldighet enligt Villkoren endast avse ersättning för styrkt direkt skada och direkta kostnader. Lärarinstitutets ersättningsskyldighet täcker därför inte t.ex. inkomstbortfall, följdskador, utebliven vinst och/eller andra indirekta skador.

Lärarinstitutet är inte ansvarigt för den kommunikation som sker mellan Användare och 3e part på Webbplatsen. Med 3e part menas andra kunder till Lärarinstitutet, kursledare eller leverantörer av mjukvara.

Lärarinstitutet är inte ansvarigt för avbrott eller fel som orsakas p.g.a. tredjepartssystem.

Lärarinstitutet ansvarar inte för skada till följd av förlust av information för Användaren.

Användarens rätt till ersättning för skada enligt Villkoren är under alla omständigheter begränsad till ett belopp motsvarande Användarens kostnad för köpet under de senaste sex månaderna fram till skadetillfället. Ansvarsbegränsningen gäller även för Användarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man. Användarens begäran om ersättning enligt Villkoren ska för att kunna göras gällande framställas till Lärarinstitutet inom skälig tid från att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts (i normalfallet inom 30 dagar).

Användaren saknar rätt att göra andra påföljder gällande än de som anges i Villkoren.

PERSONUPPGIFTER

Lärarinstitutet behandlar Användarens personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning EU 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG) och den svenska lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (gemensamt benämnda GDPR). För mer information avseende Lärarinstitutets personuppgiftsbehandling hänvisas till Lärarinstitutets Integritetspolicy, www.lararinstitutet.se/privacy-policy.

FORCE MAJEURE

Med undantag för de fall Part har agerat grovt vårdslöst ska Part vara befriad från ansvar för brott mot Villkoren och/eller påföljd till följd av underlåtenhet att fullgöra skyldighet enligt Villkoren p.g.a. omständighet som hindrar eller avsevärt försvårar eller försenar fullgörelsen. Sådan omständighet är exempelvis krig, terroristattack, myndighetsbestämmelse, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, arbetsmarknadskonflikt (även om Part inte själv deltar i konflikten), blockad, brand, inskränkningar i energitillförseln, översvämning eller annan naturkatastrof eller olyckshändelse av större omfattning eller andra omständigheter utanför Parts kontroll som Part skäligen inte kan räkna med och vars följder Part inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Part som önskar åberopa sådan befrielsegrund ska utan dröjsmål skriftligen underrätta motparten om uppkomsten respektive upphörandet av force majeure-tillståndet.

MATERIAL OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Lärarinstitutet äger med ensamrätt samtliga rättigheter, inkluderat men inte begränsat till rättigheter rörande varumärke, firma, design, text o.d. med undantag för vissa rättigheter som ägs av Lärarinstitutets samarbetspartners. Inget i Villkoren ska tolkas så att någon av dessa rättigheter helt eller delvis överlåts till Användaren. Användare får inte kopiera, publicera, reproducera, distribuera, skicka eller göra innehållet tillgängligt för tredje part eller auktorisera någon annan person att göra detta.

Användaren är införstådd med att otillåten användning av Lärarinstitutet immateriella rättigheter utgör avtalsbrott och i övrigt är brottsligt förfarande. Lärarinstitutet har rätt att vidta rättsliga åtgärder gentemot Användaren vid fall av sådan otillåten användning av Lärarinstitutet immateriella rättigheter.

 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Svensk lag ska tillämpas på Villkoren.

För det fall Användaren är missnöjd med tjänsten, ska Användaren i första hand framföra sitt klagomål till Lärarinstitutets genom att skicka ett e-postmeddelande till support@lararinstitutet.se.

Tvister som uppstår ska i första hand lösas genom diskussion mellan Parterna. I annat fall ska tvister avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.