Integritetspolicy

Vår målsättning är att du ska vara trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Mindvision AB. Vi är beredda att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvar och kontakt

Mindvision AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som uppges nedan.

Har du frågor, synpunkter eller vill utöva någon av de rättigheter du har som registrerad enligt EU:s dataskyddsförordning (2016/679), GDPR, är du välkommen att kontakta oss via e-postadressen info@lararinstitutet.se eller ringa oss på telefonnummer 08-520 277 84.

När sker behandling av personuppgifter?

Mindvision AB behandlar dina personuppgifter när du:

  • Anmäler dig till våra konferenser och kurser
  • Anmäler dig till nyhetsbrev
  • Söker lediga tjänster eller anmäler intresse för anställning hos oss
  • Deltar i undersökningar
  • Söker kontakt med oss i övrigt
  • Marknadsföringsutskick

Registrerade uppgifter

Mindvision AB:s kunder är juridiska personer. När företrädare för en organisation gör beställningar och anmälningar registreras namn på organisations kontaktpersoner, deras befattning och avdelningstillhörighet samt deras adress, telefonnummer och e-postadress till arbetsplatsen.

I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna. Mindvision AB:s strävan är att inte samla in eller spara känsliga personuppgifter. Om du själv lämnar sådan information, till exempel inför ett arrangemang eller utbildning, att du är allergiker och önskar viss kost, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

När du anmäler dig till våra kurser och konferenser, beställer tjänster eller nyhetsbrev via vår hemsida, per telefon eller brev blir du en kund till oss. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt kundregister och används för administration av beställda tjänster och produkter. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Mindvision AB:s tjänsteutbud.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter

Vid beställningar och anmälningar kan den information som antecknas i kundregistret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför Mindvision AB, i den utsträckning det krävs för att administrera deltagandet i en kurs, konferens eller utbildning eller för att utföra beställningen. Våra arrangemang främjar nätverkande mellan deltagarna. Därför kommer ditt namn, organisation, befattning och ort att finnas med på en deltagarlista som delas till andra deltagare på respektive arrangemang. Om du inte samtycker att dina personuppgifter delas till andra deltagare så kan du meddela oss detta senast 3 veckor före arrangemanget äger rum. Detta gäller även när du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss eller vill bli kontaktad av oss.

Härutöver kan dina personuppgifter även komma att lämnas ut till Mindvision AB:s leverantörer av IT-tjänster.

I samtliga ovan nämnda situationer är Mindvision AB personuppgiftsansvarig och de leverantörer som Mindvision AB använder sig av, personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträderna är skyldiga att följa Mindvision AB:s instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av Mindvision AB:s instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter,

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur länge finns uppgifterna kvar

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter skall få ligga kvar i vårt kundregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna skall tas bort.

REGISTERUTDRAG OCH RÄTTELSER

Rätt till tillgång

Du som registrerad, fysisk person har rätt att få tillgång till de personuppgifter Mindvision AB behandlar om dig.

Rätt till rättelse

Du som registrerad, fysisk person har rätt att få dina felaktiga personuppgifter rättade av Mindvision AB. Observera att detta endast gäller faktamässigt eller juridiskt felaktiga uppgifter.

Rätt till radering

Du som registrerad, fysisk person har under vissa förutsättningar rätt att få alla dina personuppgifter helt raderade av Mindvision AB. Detta gäller dock inte för personuppgifter som Mindvision AB måste spara enligt gällande lagkrav eller för att kunna uppfylla ett avtal.

Rätt till dataportabilitet

Du som registrerad, fysisk person har rätt att få dina personuppgifter porterade för att kunna byta tjänsteleverantör. Mindvision AB ska då tillhandahålla dina personuppgifter till dig i ett allmänt använt, maskinläsbart format.

Rätt att tacka nej till direktmarknadsföring

Du som registrerad, fysisk person har alltid rätt att tacka nej till alla former av direktmarknadsföring från Mindvision AB. Behandlingen av dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte ska då upphöra omgående.

Mindvision AB sparar sedan e-postadresserna till de kunder som tackat nej till direktmarknadsföring i en så kallad ”spärrlista” för att kunna säkerställa att ingen ny direktmarknadsföring skickas ut till dem.

Behandling som grundar sig på samtycke

Har den registrerade lämnat samtycke för en specifik personuppgiftsbehandling har den registrerade rätt att när som helst återkalla sitt samtycke. All behandling ska då avbrytas omgående av Mindvision AB. Observera att ett återkallande av samtycke inte gör den behandling som tidigare skett med stöd av samtycket olaglig.

Besökaridentifiering, cookies och loggar

På vår webbplats används ”cookies”. ”Cookies” är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av ”cookies”. Den ena är ”sessions-cookies” som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är ”varaktiga cookies” som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.
De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.

Mindvision AB upprättar statistik över antal besök, antal gånger enskilda sidor läses, vilka webbadresser besökarna kommer ifrån och vilka sökmotorer och sökord som används för att komma in på vår webbplats. Syftet härmed är att ge oss en uppfattning om hur vi kan förbättra vår webbplats. Således samlar vi in uppgifter om domännamn, webbläsare och operativsystem, tidpunkt då du gick in på vår webbsida och varifrån du eventuellt länkade dig in. Denna information lämnas inte ut till utomstående.

Säker identifiering och handläggningstid

För att Mindvision AB ska kunna tillmötesgå den registrerades rättigheter enligt GDPR krävs att Mindvision AB kan verifiera den registrerades identitet. Medarbetare hos Mindvision AB kan därför behöva återkomma till den registrerade med kontrollfrågor.

Har den registrerade begärt att få utöva någon av sina rättigheter, och den registrerades identitet är säkerställd, ska den registrerades begäran ha tillmötesgåtts inom en månads tid. Denna period får vid behov förlängas med ytterligare två månader, med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden. Mindvision AB ska underrätta den registrerade om en sådan förlängning inom en månad från det att begäran mottagits samt ange orsakerna till förseningen.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Mindvision AB har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Marknadsföring

I marknadsföringssyfte behandlar Mindvision AB e-postadresser som används av fysiska personer i deras yrkesroller kopplat till vilket ämne som är relevant för den fysiska personen baserat på vilket område hen arbetar inom. E-postadressen används sedan för att göra riktade marknadsföringsutskick. I detta fall har Mindvision AB gjort en intresseavvägning och konstaterat att Mindvision AB har ett intresse av att kunna marknadsföra sig som företag.

Personuppgifter som används i marknadsföringssyfte på det här sättet sparas tills de inte längre är aktuella.

Sociala medier

På Mindvision AB:s konton i sociala medier publiceras ibland foton med tillhörande namn på exempelvis kunder eller mässdeltagare. I sådana fall inhämtas samtycke från den personen i samband med publiceringen. För detta används en samtyckesblankett som tillhandahålls av den medarbetare hos Mindvision AB som har kontakt med den registrerade vid fototillfället.

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet rörande personuppgiftsbehandling och dataskydd.

Som registrerad har du rätt att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten om du upplever att dina rättigheter har åsidosatts av en personuppgiftsansvarig