NPF & Lärande - 1 februari 2023

Årets viktigaste utbildningsdag om skola och lärande för elever med NPF

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – hjärnans olika sätt att arbeta och fungera i skolan
Ungefär tio procent av alla elever har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar deras kognitiva förmåga, det motsvarar 3 till 4 elever per klass. Begreppet NPF är ett paraplybegrepp för många olika diagnoser och tillstånd och kan vara komplext att förstå dess funktioner och förekomst. Med anledning av detta behöver lärare ökat kunskap kring detta område för att bemöta och undervisa elever med NPF. De mångsidiga diagnoserna förklaras djupare av den ledande professorn i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap psykologen Sven Bölte.

 • Begreppet NPF – vilka variationer finns och vad kännetecknar diagnoserna?
 • Rådande kunskaps- och forskningsläge inom området NPF
 • Vilka kognitiva begränsningar och svårigheter samt styrkor kan påverka skolgången för elever med NPF diagnos och varför påverkas beteenden av NPF?
 • Vilka faktorer kan påverka barn med en NPF-diagnos?

Sven Bölte, professor i barn och ungdomspsykiatrisk
vetenskap, Karolinska Institutet

 

Alla elevers rätt till utbildning och hur vi praktiskt kan arbeta proaktiv på skol-, grupp- och individnivå
I skollagen står det att elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kriterier för bedömning av kunskaper ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Lärare utmanas ständigt med att identifiera elevers behov och många gånger krävs stödinsatser i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. Maja Lindqvist beskriver hur viktigt arbetet innan stödinsatser sätts in samt ger konkreta och praktiska råd för att fånga upp behoven så tidigt som möjligt i samverkan med elevhälsan.

 • Skollagen om att motverka funktionsnedsättningens konsekvenser – Hur leder och stimulerar vi så att elever med NPF så långt som möjligt ska lyckas i skolan?
 • Tidiga insatser – så kan du identifiera och kartlägga uppmärksammade riskfaktorer och framgångsfaktorer
 • Samtalet som kan identifiera individuella insatser för att utveckla undervisningen så den når fler elever i samarbete med elevhälsan

Maja Lindqvist, utbildare, handledare och författare

 

Inkludering som fungerar i praktiken – skapa lyckad framgång för elever med NPF
För att skolan ska bli mer tillgänglig för alla elever behöver lärare ha en tydlig grundtanke i sin undervisning som inkluderar så många
elever som möjligt. Den stora frågan idag är inte längre vad inkludering innebär utan hur vi implementerar anpassningar i lärmiljön och
undervisningen för inkludering och vilka som faktiskt fungerar i verksamheten. I Joannas verktygslåda har hon flertalet praktiska och handfasta råd som kan användas i din undervisning redan nu.

 •  Hur kan den fysiska miljön påverka elever med NPF och hur kan den anpassas för att bli mer tillgänglig för alla elever?
 • Vilka rutiner, strukturer och förutsättningar  ungerar i praktiken för elever med NPF?
 • Hur kan vi planera undervisningen, stötta och utveckla strategier för att lyckas inkludera fler elever i lärandet

Joanna Lundin, föreläsare, NPF-pedagog och författare

 

Inifrånperspektivet – Framgångsrika metoder och arbetssätt för att förstå och bemöta elever med NPF
Alexander Skytte är lärare i Idrott och hälsa och har själv diagnoserna ADHD och autism. Med ett unikt inifrånperspektiv delar Alexander med sig av sin turbulenta skolgång med oberäkneliga känslor och upplevelser från hans tid som elev. Han berättar också om sitt medvetna bemötande och lyckade metoder som lärare för att få positiva relationer och kvalitativa lektioner med elever med NPF.

 • Hur kan en skoldag upplevas av en elev med NPF?
 • Hur kan du konkret organisera och kommunicera för att bemöta barns behov och skapa en mer tillåtande miljö?
 • Att tänka och fungera olika – Så får du elever med NPF känna sig lyckade, förstådda och viktiga


Alexander Skytte, legitimerad lärare, Järfälla kommun