Matematikfokus låg- och mellanstadiet - 28 september 2023

Så kan du identifiera, stötta och leda elever i matematiksvårigheter på låg- och mellanstadiet.

Att ge rätt stöd för elever i matematiksvårigheter: Identifiera, erbjuda och främja hållbar utveckling
En central del av att ge rätt stöd för elever med matematiksvårigheter är att läraren har kunskap om hur man kan identifiera möjliga orsaker och hinder i lärandet. Efter att ha identifierat elevens matematiksvårigheter är det avgörande att lärare inte bara fokuserar på att erbjuda stöd för att övervinna dessa hinder. Istället är det nödvändigt att sätta fokus på elevens nivå i den grundläggande matematiken för att kunna säkerställa att eleven hållbart utvecklar sina färdigheter och kunskaper över tid.

 • Vad kan vara de bakomliggande faktorerna som orsakar matematiksvårigheter hos elever och  vilkastödinsatser kan hjälpa eleven ut ur sina svårigheter?
 • Hur kan läraren erbjuda stöd och insatser för att stärka elevernas matematikkunskaper och hjälpa dem att uppnå sin fulla potential?
 • Hur kan vi tydliggöra målen och samtidigt ha höga förväntningar för att främja utvecklingen av elevernas matematiska färdigheter

Jemina Silfstén, Speciallärare inom matematikutveckling, Örebro kommun

 

Har eleven knäckt räknekoden? – Att främja förståelse för matematikens språk
För att stärka elevernas matematiska tänkande och kunskaper är det viktigt att lärare är medvetna om det matematiska språket och lägger ökad vikt vid kommunikation samt elevernas egna tankar och reflektion i undervisningen. Genom att bygga en stark grundläggande förståelse för tal med handling och tanke till det matematiska språket, främjas elevernas förmåga att träna och befästa talens innebörd på ett framgångsrikt sätt.

 • Varför är kopplingen mellan språk och matematik viktig för elevers matematiska framsteg och förmågor?
 • Vilka stöttningar behöver elever för att kunna ta till sig matematikens abstrakta begrepp på ett meningsfullt sätt och hur kan lärare tillhandahålla dessa stöttningar?
 • Hur kan du planera framgångsrika aktiviteter som kombinerar praktiska inslag med läroboken för att stimulera elevernas tankeprocesser och problemlösningsförmåga?

Eva-Stina Källgården, leg. lärare i matematik och matematikutvecklare

 

Kooperativa strukturer som förbättrar elevaktiva samtal och kreativt tänkande i matematiken
Kooperativt lärande har visat sig vara en framgångsrik metod för att främja elevernas lärande och utveckling på olika sätt. Att regelbundet använda kooperativa strukturer i matematikämnet hjälper det eleverna att se matematik som mer än bara siffror och formler, och istället som ett levande ämne som kan utforskas. Det kooperativa lärandet främjar även förmågan att samarbeta, lyssna på olika perspektiv och konstruktivt utmana varandras tankar. Detta skapar en interaktiv och engagerande lärandemiljö där eleverna får möjlighet att sätta ord på sina kunskaper och använda ämnesspecifika ord.

 • Bind samman elevernas teoretiska kunskaper med praktiska tillämpningar och främja en mer helhetsmässig förståelse av matematik
 • Så utformar du en tydlig formativ struktur som synliggör lärandet för både lärare och elever
 • Exempel på kooperativa strukturer som ökar elevers delaktighet och fördjupad förståelse för matematik

Ulrica Elisson, leg. förstelärare, författare och digitaliseringsutvecklare,
Leksand kommun

 

Motivation och elevengagemang – så väcker du elevernas intresse för matematikundervisningen
Motivation är avgörande för elevernas förståelse och utveckling av matematik. Genom att anpassa efter elevernas olika kunskapsnivåer, behov och förmågor kan lärare öka elevernas motivation och engagemang i matematiken. Jenny och Matilda kommer i sitt anförande att kombinera forskning och egna beprövade erfarenheter för att erbjuda konkreta tips om hur man kan göra matematikundervisningen mer intresseväckande och motiverande. Deras tips kommer att betona tydliga strukturer och tillgänglighet som avgörande faktorer för framgång.

 • Hur arbeta med anpassningar i gruppnivå såväl som individnivå för att väcka intresse för matematik, trots de begränsade resurser som finns tillgängliga?
 • På vilka differentierade undervisningssätt kan vi skapa förutsättningar för alla elever, som ökar tillgängligheten för varje individ, trots alla olika kunskapsnivåer och utmaningar
 • Konkreta exempel på tydliga strukturer i matematikundervisningen som inkluderar hela lektionens upplägg och skapar en mer organiserad och meningsfull lärandemiljö

Matilda Asp & Jenny Ohlis, föreläsare, leg. förstelärare och lärare