Matematikfokus högstadiet och gymnasiet - 11 oktober 2023

Så kan du identifiera, stötta och leda elever i matematiksvårigheter på högstadiet och gymnasiet.

Matematiska samtal som grund – så kan du öka den matematiska kommunikationen och främja matematiklärande
Enligt forskning är det tydligt att elevers förmåga att resonera och argumentera kring matematik behöver stärkas inom den svenska skolan. Många elever saknar erfarenhet av att delta i dialoger och argumentera för sina matematiska tankar vilket försämrar deras möjligheter till matematikinlärning. Samtidigt är det avgörande att läraren har en klar målbild för de matematiska samtalen för att främja kommunikationen lärande. Lena Knutsson presenterar ett tydligt ramverk och konkreta strategier för hur du skapar förutsättningar för matematiska samtal där elevernas tankar utgör processen för lärandet.

 • Beprövade metoder för hur du planerar, genomför och utvärderar matematikundervisningen med hjälp av kommunikativa drag
 • Hur kan du inkludera och uppmuntra fler elever till att delta aktivt i matematiska diskussioner?
 • Vad behöver du för att tydliggöra det matematiska målet och vilka strukturer kan du använda för att skapa möjligheter och förutsättningar för utforskande matematiska samtal

Lena Knutsson, universitetsadjunkt, Göteborgs universitet

 

Strukturerade undervisningsstrategier för problemlösning och djupinlärning i matematik
Problemlösning är ett område inom matematik som många svenska elever har sämre resultat i jämfört med andra länder. En specifik utmaning eleverna möter är svårigheten att tänka på alternativa sätt när de ställs inför matematiska problem. Elever som är vana
vid standardiserade algoritmer har svårt att tillämpa kunskaper på abstrakta problem, vilket begränsar deras förmåga att hitta innovativa och effektiva lösningar.

 • Varför är problemlösningsförmågan svår att utveckla? Vilka metakognitiva färdigheter behöver eleverna ha för att utveckla sin problemlösningsförmåga?
 • Problemlösningsstrategier – Vad är de viktiga variablerna som underlättar förståelse och hantering av uppgifter samt minnesförmåga för relevanta verktyg och satser?
 • Hur strukturerar och varierar du problemlösningar så eleverna lär sig att identifiera relevant information, utforska olika strategier och kommer fram till en effektiv lösning

Samia Talbi, matematikutvecklare och gymnasielärare, Västerås kommun

 

Från ångest till framsteg – att förstå, bemöta och stödja elever med matematikångest
Matematikångest är en vanlig och verklig utmaning för många elever vilket hindrar deras fortsatta utveckling och lärande. Matematikångest syns inte alltid, kan vara svår att upptäcka och det är inte alla elever som signalerar att de lider av matematikångest. För att hjälpa elever att övervinna matematikångest och främja deras lärande är det viktigt att synliggöra deras framsteg och ge dem kontroll över inlärningsprocessen. Genom att skapa en trygg och förutsägbar miljö kan man minska stress och ångest i samband med matematik, samtidigt som elevernas matematiska förmåga stärks.

 • Forskning om varför matematikångest uppstår, kognitiva uttryck och dess konsekvenser
 • Hur kan vi tidigt upptäcka elever med matematikångest, även om de inte uttrycker det verbalt eller visar tydliga tecken?
 • Framgångsrika och konkreta undervisningsmetoder för att motverka eller mildra matematikångest

Annika Grotherus, doktorand i matematikdidaktik, Linköpings universitet

 

Effektiva sätt att göra skillnad för elevers inlärning, minnesförmåga och förståelse inom matematikundervisningen
Lärande är tillståndstyrt och eleverna behöver ha möjlighet att tänka på rätt sätt för att optimera sin förmåga att förvärva ny kunskap och för att behålla informationen. Allt fler elever upplever ökad stress i skolan och detta påverka deras inlärning och minnesförmåga negativt. Med kunskap om hjärnan och undervisningsmetoder som engagerar båda hjärnhalvorna, kan lärare bidra till att matematiken blir mer begriplig och eleverna mer motiverade motiverande.

 • Den lärande hjärnan – vad sker i hjärnan och lagringen av minnen när barn och unga upplever stress i skolan?
 • Hur kan lärare bäst stödja och guida elever som upplever matematik svårt och därmed stressande?
 • Vilka undervisningsstrategier kan användas för att optimera lärandet genom att utnyttja kunskapen om hjärnans funktioner?
 • Så ställer du rätt utvecklingsfrågor till eleverna för att aktivera hjärnan och främja djupare inlärning

Andreas Cederqvist, gymnasielärare i matematik och föreläsare, Hjärnplus