Ledarskap och utveckling - 30 maj 2023

En helhetssyn på lärarprofessionen

Lärarens relationella ledarskap som utgångspunkt för en ökad meningsfull undervisning
Lärare som besitter goda ämneskunskaper är en viktig förutsättning för elevernas kunskapsinhämtning, men även ledarskap har stor betydelse för lärandet. Det komplexa uppdraget som lärare står inför kräver en balansgång mellan att möta ramen för mål, bedömning och kunskapskrav samtidigt som en trygg och inkluderande miljö för elever ska beaktas. Åsas anförande ger värdefulla insikter och praktiska verktyg för lärare att utveckla sitt relationella ledarskap och skapa en mer meningsfull undervisning för sina elever.

 • Det relationella ledarskapet i samrörelse med skolans kunskapsuppdrag
 • Elevperspektivet om god undervisning där ett lärande och utveckling sker i relation till välbefinnande
 • Så kan lärare skapa en trygg och meningsfull miljö för att öka elevers engagemang och motivation

Åsa Hirsh, Docent i pedagogik, Göteborgs universitet

 

Skapa en undervisning som kännetecknas av trygghet och studiero med goda relationer
För att elever ska kunna utvecklas och lära sig är det viktigt med en trygg och positiv lärandemiljö. Carina är en lärare som har lyckats skapa en sådan miljö i sitt klassrum där alla är varandras stödhjul, vilket gör att alla känner sig inkluderade och motiverade till att lära sig. Genom tydliga strukturer och delaktighet främjas en positiv gruppdynamik och ökad trygghet i klassrummet som också leder till en förbättrad studiero.

 • Utveckla goda och respektfulla relationer som bidrar till en trygg och inkluderande lärmiljö
 • Så skapar du ett gott klassrumsklimat med stödstrukturer som ökar studieron
 • Hur kan lärare ha en auktoritet utan att vara auktoritär?

Carina Byström, legitimerad förstelärare, Stockholms stad

 

Lärarhälsa – en förutsättning för en hållbar undervisning och välmående elever
Lärarhälsan är en viktig aspekt inom skolmiljön som inte lyfts tillräckligt mycket i skolans värld. Skolans förväntningar och krav på personal har ökat och påverkar många lärares arbetsbelastning och stress. Den överväldigande skolsituationen begränsar lärarnas förutsättningar när det gäller att på egen hand stärka elevers hälsa vilket är en förutsättning för elevers lärande och utveckling. Att fokusera på faktorer som finns inom räckhåll för lärare gör det lättare att undvika en skadlig stress och hålla sig välmående.

 • KASAM – Genom att arbeta systematiskt med begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kan lärare skydda sig mot arbetsrelaterad ohälsa
 • Främja din egen psykiska hälsa som lärare och stärk därmed förutsättningarna för en elevhälsofrämjande undervisning
 • Stärk ditt lösningsfokuserade förhållningssätt genom att arbeta med friskfaktorer

Magdalena Berger, Coach, föreläsare och författare

 

Framgångsrika strukturer för att balansera och hinna med arbetsflödet som lärare
Som lärare är det inte ovanligt att känna sig överväldigad av arbetsbördan och känna att det är svårt att hinna med allt som behöver göras. Från att planera och genomföra lektioner till att bedöma elevprestationer och kommunicera med föräldrar och kollegor kan det bli svårt att veta var man ska börja och hur man ska prioritera uppgifterna. Genom att strukturera upp sitt arbete på ett effektivt sätt och hitta en balans kan man fortsätta ge det bästa av sig själv som lärare och hjälpa eleverna att nå sin fulla potential.

 • Hälsoprestation – en balanserad gång mellan hälsa och prestation
 • Praktiska och konkreta metoder för en mer hanterbar arbetsdag och hållbar profession
 • Tid för reflektion – hur tänker vi kring oss själva som lärare?

Carolina Sundkvist, legitimerad förstelärare med specialpedagogisk kompetens, läromedelsförfattare och grundare till Kreativ undervisning