Gudrun Löwendahl​

Kursledare

Gudrun Löwendahl är specialpedagog, författare, utbildare och handledare. Hon är en av huvudförfattarna till Skolverkets stödmaterial ”Stödinsatser i utbildningen” och ”Övergångar inom och mellan skolor och skolformer”. Gudrun har också haft uppdrag från Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten kring utbildningsinsatser inom området.  Gudrun är anlitad av skolor, kommuner, fristående huvudmän samt vid nationella konferenser för att leda utbildningsinsatser. Hon är även ”Experten” som besvarar frågor om extra anpassningar och särskilt stöd på www.elevhalsan.se.

På Lärarinstitutet är Gudrun aktuell med kursen Extra anpassningar och särskilt stöd​.

  • Extra anpassningar samt hur ni kan dokumentera och utvärdera dessa på ett enkelt sätt
  • När extra anpassningar övergår till särskilt stöd
  • Skapa tillgängliga lärmiljöer och en differentierad undervisning