Köpvillkor

1 ALLMÄNT

1.1 Dessa allmänna användarvillkor (nedan ”Villkoren”) gäller alltid, om inte annat skriftligen har avtalats, mellan Mindvision AB, org.nr 559003-3931 (nedan “Lärarinstitutet”), och användare av Lärarinstitutets licensstjänst enligt definition i punkten 1.2 nedan (nedan ”Användaren”) på Lärarinstitutet webbplats och tillhörande lärplattform  www.lararinstitutet.se samt fortbildning.lararinstitutet.se (nedan ”Webbplatsen”). Lärarinstitutet och Användaren benämns nedan gemensamt som ”Parterna” och var för sig som ”Part”.

1.2 Lärarinstitutet ger mot en licensavgift Användaren tillgång till Webbplatsen, där Lärarinstitutet löpande publicerar digitala konferenser och distanskurser och (”Licenstjänsten”). Konferenser och kurser som äger rum fysiskt i en lokal ingår ej i licensen, även om den livesändes.

1.3 Dessa Villkor reglerar Lärarinstitutets tillhandahållande av Licenstjänsten och Parternas mellanhavanden i anledning därav. Genom Villkoren upplåter Lärarinstitutet till Användaren en icke-exklusiv och icke-överförbar rätt att få tillgång till och använda Licenstjänsten i enlighet med Villkoren.

1.4 Parterna träffar ett avtal i samband med att Användaren för första gången väljer att använda Licenstjänsten och registrerar sitt användarkonto på Webbplatsen eller då Användaren väljer att återaktivera ett tidigare skapat användarkonto. Registrering av användarkonto kräver att Användaren har en giltig e-postadress. Användarkontot får inte överlåtas eller upplåtas till någon annan. Genom sagd registrering eller återaktivering godkänner Användaren dessa Villkor och Lärarinstitutets tillgång till och hantering av all information och dokumentation som Användaren tillgängliggör på användarkontot och Webbplatsen. Genom att registrera ett användarkonto bekräftar Användaren att denne tagit del av information som framgår av Villkoren, vilka även finns tillgängliga på Webbplatsen.

2 ANVÄNDARENS ÅTAGANDEN

2.1 Användaren åtar sig att följa vid var tid gällande anvisningar, tekniska specifikationer och andra föreskrifter som Lärarinstitutet tillhandahåller på Webbplatsen för användning av Licenstjänsten.

2.2 Användaren åtar sig att endast använda Licenstjänsten för personligt bruk om inte annat avtalats om mellan Parterna. Användaren garanterar att denne inte kommer att använda Licenstjänsten för sådant ändamål som strider mot Villkoren eller mot gällande lagstiftning. Vid missbruk av Licenstjänsten är Användaren skyldig att ersätta Lärarinstitutet för den skada som uppstått i samband med missbruket. Användaren ska även ersätta Lärarinstitutet för den skada som Användaren tillfogar Lärarinstitutet på grund av att Användaren använder Licenstjänsten i strid med Villkoren.

2.3 Användaren ansvarar personligen för alla handlingar och all aktivitet som företas av denne inom ramen för Licenstjänsten. Användaren åtar sig att inte till någon utomstående ge tillgång till användarkontot. För det fall Användaren skulle misstänka eller borde misstänka att en obehörig har fått tillgång till användarkontot, är Användaren skyldig att omgående vidta åtgärder för att begränsa åtkomst till Licenstjänsten, samt att omgående meddela Lärarinstitutet om det inträffade. Användaren godtar att Lärarinstitutet inte ansvarar för obehörigas tillgång till och/eller missbruk av Licenstjänsten samt för eventuella konsekvenser därav, som beror på Användarens oaktsamhet.

2.4 Användaren är personligt ansvarig för all information och material som framställs av Användaren och som denne gör tillgänglig på eller genom Licenstjänsten. Användaren ansvarar vidare för att allt sådant material inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller strider mot tillämplig lagstiftning. Användaren ska vidare hålla Lärarinstitutet skadelöst i det fall dennes användning av Licenstjänsten skulle föranleda ersättningsskyldighet för Lärarinstitutet i förhållande till tredje part.

3 LÄRARINSTITUTETS ÅTAGANDEN

3.1 Lärarinstitutet målsättning är att kunna erbjuda hög tillgänglighet till Licenstjänsten, med undantag för eventuella avbrott för serviceändamål, tekniska- eller systemunderhåll som aviseras.

3.2 Lärarinstitutet åtar sig att åtgärda eventuella fel i Licenstjänsten genom felavhjälpande, under förutsättning att detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Lärarinstitutet. Lärarinstitutet har i första hand rätt att på egen bekostnad avhjälpa fel, om detta kan ske inom rimlig tid och utan att föranleda en väsentlig olägenhet för Användaren. För det fall felavhjälpande inte kan ske eller Lärarinstitutet misslyckas med felavhjälpandet, har Användaren rätt till skäligt prisavdrag.

3.3 Lärarinstitutet kan inte garantera att Licenstjänsten kommer att fungera felfritt och oavbrutet. Licenstjänsten kan komma att störas av faktorer och omständigheter (t.ex. tekniska störningar, fel i Användarens digitala enhet eller nätverk, virus) som ligger utanför Lärarinstitutet kontroll och för vilka Lärarinstitutet inte ansvarar för.

3.4 Lärarinstitutet förbehåller sig rätten, när detta är påkallat med hänsyn till underhålls-, tekniska- eller säkerhetsskäl, att vidta åtgärder som tillfälligt kan påverka tillgängligheten till Licenstjänsten. I särskilda fall, när användningen av Licenstjänsten riskerar att allvarligt skada Lärarinstitutet, har Lärarinstitutet rätt att omgående spärra Användarens åtkomst till Licenstjänsten. För det fall åtkomsten till Licenstjänsten spärras eller begränsas på något sätt, ska Användaren snarast aviseras om åtgärderna.

4 AVBROTT OCH FEL

Avbrott eller fel i Licenstjänsten ska anmälas till Lärarinstitutet supporttjänst, genom att skicka e-post till support@lararinstitutet.se. Användaren har även rätt att reklamera Licenstjänsten till ovan angivna emailadress. För giltig reklamation ska felet anmälas omgående efter att det upptäckts eller borde ha upptäckts. Lärarinstitutet felansvar är dock under alla omständigheter begränsat till fel som uppdagas och anmäls till Lärarinstitutet inom 30 dagar från Avtalsdagen. Användaren ska i samband med felanmälan ange, och vid behov visa, hur felet yttrar sig. Om Användaren reklamerar Licenstjänsten och inkommer med efterfrågade underlag kommer Lärarinstitutet att utreda reklamationen och meddela Användaren genom e-post inom skälig tid (i normalfallet inom 7 dagar) om reklamationen kan godtas och informera om den planerade avhjälpandeprocessen. En eventuell återbetalning för erlagda belopp genomförs så snart som möjligt förutsatt att Lärarinstitutet konstaterat att reklamationen är berättigad. För de fall Användaren anmält ett fel och det inte visar sig föreligga något fel som Lärarinstitutet ansvarar för, kan Användaren komma behöva ersätta Lärarinstitutet för kostnader i samband med avhjälpandeprocessen.

5 VILLKORSÄNDRING

Lärarinstitutet har rätt att när som helst, utan att i förväg inhämta Användarens godkännande, ändra eller göra tillägg till Villkoren. En uppdaterad version av Villkoren kommer att tillgängliggöras på Webbplatsen och börjar gälla från och med den tidpunkt som framgår i den uppdaterade versionen av Villkoren. Om användning av Licenstjänsten sker efter sådan tidpunkt, anses Användaren ha godkänt de nya Villkoren.

6 AVTALSTID, KOSTNAD OCH AVSLUTA LICENS

6.1 Om inget annat avtalats mellan Parterna ska Licenstjänsten löpa på 12 månader från den dag då Användaren fått tillgång till sitt användarkonto (”Avtalsdagen”). För det fall Licenstjänsten inte sägs upp av endera Part senast tre månader före avtalstidens utgång förlängs Licenstjänsten löpande med 12 månader i taget och med motsvarande uppsägningstid.

6.2 Priset för Licenstjänsten framgår av Lärarinstitutets, per Avtalsdagen, gällande prislista. Lärarinstitutet har inför varje förlängning av avtalstiden enligt punkten 6.1 ovan rätt att uppdatera priset för Licenstjänsten, förutsatt att sådan uppdatering meddelas Användaren senast tre månader innan tidigare avtalsperiods utgång.

6.3 Betalning för Licenstjänsten ska, om inte annat avtalats om mellan Parterna, erläggas genom årlig fakturering. Fakturan skickas 30 dagar före ny påbörjad avtalstid.

6.4 Användaren godtar att Lärarinstitutet anlitar externa betalningsleverantörer för att möjliggöra Användarens betalning för Licenstjänsten. Användaren åtar sig vidare att ta del av och godkänna betalningsleverantörernas eventuella separata villkor för betalningar.

6.5 För det fall användaren är i betalningsdröjsmål med minst 14 dagar eller är i upprepat betalningsdröjsmål, har Lärarinstitutet rätt till årlig dröjsmålsränta om 10 %. Lärarinstitutet har även rätt att ta ut ersättning för tillkommande inkassoavgifter o.d. Det sagda utesluter inte heller Lärarinstitutet rätt att göra andra påföljder gällande mot Användaren vid fördröjd eller inställd betalning.

7 ANSVARSBEGRÄNSNING OCH FRISKRIVNINGAR

7.1 Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa Villkor och vid fall av grov vårdslöshet eller uppsåt, ska Parternas ersättningsskyldighet enligt Villkoren endast avse ersättning för styrkt direkt skada och direkta kostnader. Lärarinstitutets ersättningsskyldighet täcker därför inte t.ex. inkomstbortfall, följdskador, utebliven vinst och/eller andra indirekta skador.

7.2 Lärarinstitutet är inte ansvarigt för den kommunikation som sker mellan Användare och 3e part på Webbplatsen. Med 3e part menas andra kunder till Lärarinstitutet, kursledare eller leverantörer av mjukvara

7.3 Lärarinstitutet är inte ansvarigt för avbrott eller fel som orsakas p.g.a. tredjepartssystem.

7.4 Lärarinstitutet ansvarar inte för skada till följd av förlust av information för Användaren.

7.5 Användarens rätt till ersättning för skada enligt Villkoren är under alla omständigheter begränsad till ett belopp motsvarande Användarens kostnad för Licenstjänsten under de senaste sex månaderna fram till skadetillfället. Ansvarsbegränsningen gäller även för Användarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man. Användarens begäran om ersättning enligt Villkoren ska för att kunna göras gällande framställas till Lärarinstitutet inom skälig tid från att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts (i normalfallet inom 30 dagar).

7.6 Användaren saknar rätt att göra andra påföljder gällande än de som anges i Villkoren.

8 PERSONUPPGIFTER

Lärarinstitutet behandlar Användarens personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning EU 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG) och den svenska lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (gemensamt benämnda GDPR). För mer information avseende Lärarinstitutets personuppgiftsbehandling hänvisas till Lärarinstitutets Integritetspolicy, www.lararinstitutet.se/privacy-policy.

9 FORCE MAJEURE

Med undantag för de fall Part har agerat grovt vårdslöst ska Part vara befriad från ansvar för brott mot Villkoren och/eller påföljd till följd av underlåtenhet att fullgöra skyldighet enligt Villkoren p.g.a. omständighet som hindrar eller avsevärt försvårar eller försenar fullgörelsen. Sådan omständighet är exempelvis krig, terroristattack, myndighetsbestämmelse, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, arbetsmarknadskonflikt (även om Part inte själv deltar i konflikten), blockad, brand, inskränkningar i energitillförseln, översvämning eller annan naturkatastrof eller olyckshändelse av större omfattning eller andra omständigheter utanför Parts kontroll som Part skäligen inte kan räkna med och vars följder Part inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Part som önskar åberopa sådan befrielsegrund ska utan dröjsmål skriftligen underrätta motparten om uppkomsten respektive upphörandet av force majeure-tillståndet.

10 MATERIAL OCH IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

10.1 Lärarinstitutet äger med ensamrätt samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Licenstjänsten, inkluderat men inte begränsat till rättigheter rörande varumärke, firma, design, text o.d. med undantag för vissa rättigheter som ägs av Lärarinstitutets samarbetspartners och licensgivare. Inget i Villkoren ska tolkas så att någon av dessa rättigheter helt eller delvis överlåts till Användaren. Användare får inte kopiera, publicera, reproducera, distribuera, skicka eller göra innehållet i Licenstjänsten tillgängligt för tredje part eller auktorisera någon annan person att göra detta

10.2 Användaren är införstådd med att otillåten användning av Lärarinstitutet immateriella rättigheter utgör avtalsbrott och i övrigt är brottsligt förfarande. Lärarinstitutet har rätt att vidta rättsliga åtgärder gentemot Användaren vid fall av sådan otillåten användning av Lärarinstitutet immateriella rättigheter.

11 KOMMUNIKATION MELLAN PARTERNA

12.1 Användaren godkänner att all kommunikation mellan Parterna, inkluderat men ej begränsat till bekräftelse, påminnelse, uppsägning, meddelanden och annan information med anledning av Licenstjänsten och/eller Villkoren ska ske elektroniskt genom email mellan Parterna.

12.2 Användaren åtar sig att vid registreringen av användarkontot uppge aktuell och giltig e-postadress till vilken Användaren önskar att kommunikationen ska ske. Användaren åtar sig vidare att utan dröjsmål avisera Lärarinstitutet om uppdaterade kontaktuppgifter.

12.3 Samtliga meddelanden med anledning av Villkoren ska anses ha kommit den andra Parten till handa:

– om avsänt med e-post – dagen för avsändandet,

– om avsänt med rekommenderat brev – fem arbetsdagar efter avsändandet, eller

– om avsänt med bud – vid avlämnandet.

13 FÖRTIDA UPPSÄGNING AV LICENSTJÄNSTEN

13.1 För det fall Användaren vill upphöra med att använda Licenstjänsten kan Användaren när som helst skriftligen säga upp Licenstjänsten och radera sitt användarkonto på Webbplatsen. Användarens användaruppgifter raderas hos Lärarinstitutet senast inom 30 dagar efter att användarkontot raderats av Användaren.

13.2 Lärarinstitutet har rätt att säga upp avtalet inklusive Villkoren med omedelbar verkan om Användaren åsidosätter skyldigheter enligt Villkoren eller med sannolika skäl kan antas bryta mot Villkoren och inte vidtar rättelse inom 14 dagar från det att skriftligt meddelande därom tillställts Användaren. Vid sådan omedelbar uppsägning kommer Användarens användarkonto (inklusive lagrad information om Användaren) att avaktiveras och tas bort hos Lärarinstitutet.

14 För det fall Användaren eller Lärarinstitutet säger upp Licenstjänsten i förtid enligt denna punkt 13, har Lärarinstitutet rätt att slutfakturera Användaren för återstående avtalstid.

15 ÄNDRINGAR I LICENSTJÄNSTEN OCH NEDSTÄNGNING

15.1 Lärarinstitutet har rätt att när som helst, utan föregående avisering, ändra utformningen av Licenstjänsten och dess funktioner, samt sättet på vilket Licenstjänsten tillhandahålls. Lärarinstitutet har vidare rätt att implementera uppdateringar, utveckla, förbättra och modifiera Licenstjänsten i sådan utsträckning som Lärarinstitutet bedömer nödvändigt eller lämpligt. Sådana förändringar kan medföra att vissa av Licenstjänsten funktioner ändras, upphör eller tillkommer.

15.2 Lärarinstitutet har även rätt att närsomhelst permanent stänga Licenstjänsten helt. Lärarinstitutet ska dock notifiera Användaren minst 25 dagar innan sådan nedstängning.

16 ÖVERLÅTELSE

Användaren har inte rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Villkoren till annan. Lärarinstitutet har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter till annat bolag.

17 ÅNGERRÄTT

Använder har rätt att häva köpet enligt nöjd-kund-garantin om Användaren häver köpet inom 14 dagar från beställningen. I de fallen då Användaren beställer Licenstjänsten i form av privatperson har Användaren rätt att enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ångra avtalet om Licenstjänsten i upp till 14 dagar efter Avtalsdagen. Önskar Användaren nyttja sin ångerrätt enligt denna punkt 16 ska användaren meddela Lärarinstitutet därom genom att skicka ett e-postmeddelande till support@lararinstitutet.se.

18 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

18.1 Svensk lag ska tillämpas på Villkoren.

18.2 För det fall Användaren är missnöjd med Licenstjänsten, ska Användaren i första hand framföra sitt klagomål till Lärarinstitutets genom att skicka ett e-postmeddelande till support@lararinstitutet.se.

18.3 Tvister som uppstår i anledning av Licenstjänsten ska i första hand lösas genom diskussion mellan Parterna. I annat fall ska tvister avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.