Framgångsrikt lärande låg- och mellanstadiet - 16 mars 2023

Årets viktigaste utbildningsdag om framgångsrika faktorer för barns lärande

Lärares ledarskap – en förutsättning för att höja undervisningskvalitén
Ledarskap är en färdighet alla lärare behöver för att skapa rätt förutsättningar för elevers lärande och framgång. Bygga relationer, skapa tydliga strukturer och tydliga mål samt upprätthålla en trygg grupp är några av de betydande faktorerna i en engagerad och hälsosam klass. Att förhålla sig till pedagogik, goda relationer och didaktik i förhållande till gruppen och individers förmågor kan vara komplext för dig som lärare oavsett yrkesvana. Anna lyfter de mångsidiga delarna i ett gott ledarskap och presenterar praktiska metoder och
verktyg förankrat till hennes långa erfarenhet i skolans värld.

 • Självledarskap – lärarens verktyg att påverka och beröra elever och deras kunskapsutveckling
 • Att skapa förutsättningar för att elever ska nå sina mål så långt som möjligt
 • Små kvalitativa tillvägagångsätt som gör stora skillnader i skolans vardag

Anna Sterlinger Ahlring, leg. förstelärare, föreläsare och
författare, Glömstaskolan Huddinge kommun

 

Vägen till livslångt lärande börjar med en god och trygg hälsa
Skolan är en viktig arena för att tidigt främja välmående och välbefinnande. Vuxna har ett gemensamt ansvar för att skapa goda relationer med våra elever samt lyfta friskfaktorer för att rusta våra barn för livet. Med utgångspunkt i den senaste forskningen förmedlar Johanna vad vi skolpersonal behöver lära oss mer om för att kunna stötta och vägleda våra elever mot trygg självkänsla, utveckling och lärande. Hon förmedlar på ett enkelt sätt de metoder och förhållningssätt som ger resultat för barns psykiska mående, prestation och lärande i skolan.

 • Friskfaktorer och grundförutsättningar som stärker elevers välbefinnande, lärande och utveckling
 • Förmågan att minnas, lära, planera och hantera utmaningar samt kopplingen mellan lärande och hälsa
 • Vad barn behöver för att öka förståelsen för våra och andras olikheter, känslor och behov

Johanna Tengwall, socionom, folkhälsovetare & samtalsterapeut

 

Elevernas väg till kunskapsmålen genom differentierad undervisning
I alla klassrum finns en naturlig mångfald av elever med olika erfarenheter, behov, förmågor och sätt att lära. Elevers olika sätt att lära sig och ett varierat lärande är utgångspunkten i Marias undervisning. Redan i planeringen utgår hon ifrån elevgruppen, vilka svårigheter, utmaningar och styrkor som finns i gruppen. På så vis kan hon leda sina elever med olika arbetsformer som är tillgängliga och möter då en bred variation av lärbehov och förmågor. I den differentierade undervisningen planeras lektionens innehåll utifrån gruppens olika behov av anpassningar som bygger på olika strategier och stödstrukturer. Där varje elevs lärande stärks utifrån deras förmågor, förutsättningar och intressen.

 • Effektiva metoder för att differentiera undervisningen från individnivå till gruppnivå som vägleder eleverna mot målen
 • Synliggör lärandet genom att planera en inkluderande och tillgänglig undervisning som kräver färre anpassningar
 • Praktiska och konkreta tips på hur elever får möjlighet att äga sitt lärande där motivation och engagemang blir en central del i undervisningen

Maria Toulis, leg. förstelärare, Lärande Grundskola Oden

 

Att tidigt träna barns studieteknik för att effektivt ta till sig ny kunskap och få bättre studievanor
I tidiga åldrar fokuseras det mer på vilka kunskaper som ska läras men inte hur kunskaperna ska tas in och bevaras i hjärnan. Studieteknik är något som är starkt kopplat till hjärnan och dess egenskaper. Om det finns en förståelse för hur hjärnan, minnet och lärandet fungerar kan inlärningsprocessen effektiviseras. Att träna och befästa studietekniker i låg- och mellanstadiet kan ha en avgörande roll för elevers fortsatta lärande. Redan tidigt kan elever utveckla färdigheter som kan gynna deras kunskapsutveckling vilket också kan öka motivation, initiativ och kreativitet.

 • Hur kan vi tidigt introducera effektiva studietekniker och träna elever att bli mer självständiga samt erbjuda en mer hållbar inlärning
 • Förståelsen för den formbara hjärnan som anpassar sig efter elevernas kunskaper, erfarenheter och tankar
 • Handfasta och konkreta tips på hur studietekniker kan användas och tränas i praktiken

Daniela Strandberg, lärare & grundare till Läroteket