Framgångsrikt lärande högstadiet och gymnasiet - 29 mars 2023

Årets viktigaste utbildningsdag om framgångsrika faktorer för ungas lärande

Pedagogiskt ledarskap – ditt viktigaste verktyg som avgör hur framgångsrik din undervisning blir
Ledarskap är en färdighet som alltid går att utvecklas för att kontinuerligt skapa rätta förutsättningar för elevers lärande, mående och framgång. För att samtala om sin egen förmåga att leda, granska sig själv och reflektera över sitt ledarskap krävs mod och ödmjukhet som vi behöver prata mer om. Med avstamp från sina böcker berättar Karin om de mångsidiga delarna i ett gott ledarskap där gruppens tillvaro kan optimeras samtidigt som den individuella utvecklingen kan stå i fokus.

 • Ledarskap och förhållningssätt för att skapa goda förutsättningar för lärandeutveckling på grupp- och individnivå
 • Vilka viktiga frågor behöver jag ställa mig själv för att bemästra och äga mitt ledarskap?
 • Att lära sig av varandra och våga släppa prestigen för ett framåtsyftande och stärkt kollegialt lärande

Karin Boberg, leg. förstelärare i ledarskap & författare,
Glömstaskolan Huddinge kommun

 

Främja ungas hälsa och välbefinnande för ett livslångt lärande och utveckling
Forskning visar på ett starkt samband mellan goda skolresultat och psykisk hälsa. Skolan är därför en viktig arena för att tidigt uppmärksamma hälso- och livsstilsfrågor som främjar välmående. Genom att rusta elever med kunskap och förståelse om psykisk mående kan elever få verktyg och stöd som vägleder dem till att hantera både uppgångar och motgångar. Malin Wigg tillsammans med en tidigare elev berättar om olika stöd och strukturer för att öppna upp för svåra samtal och hur det kan vävas in i undervisningen.

 • Senaste forskningsläget om ungas psykiska mående och hälsa
 • Så kan du normalisera diskussioner och samtal om psykiskt välbefinnande för att stärka delaktighet, trygghet och lust att lära
 • Identifiera, stötta och arbeta kontinuerligt med hälsofrämjande faktorer som stimulerar person- och kunskapsutveckling
 • Inifrånperspektivet – hur kan lärare bemöta och stötta elever mot välmående

Malin Wigg, projektledare ungdomsverksamheten, RSMH (Riksförbundet för mental och social hälsa)

 

Universell design för lärande (UDL) – förhållningssätt för att möta en varierad elevgrupp
I varje klass finns en naturlig mångfald av elever med olika behov, förmågor och inlärning. En stor utmaning för lärare idag är att se, möta och erbjuda en undervisning som fungerar för alla elever. Genom att utforma en universell lärmiljö där tydlighet och tillgänglighet är en del av planeringen kan enskilda anpassningar bli en generell anpassning som gynnar alla kunskapsnivåer. Förhållningssättet UDL förutsätter att det finns en variation bland elever och breddar möjligheterna för elever att ta in och bearbeta information och kunskap samt nå längre i sin kunskapsutveckling.

 • Hur UDL genomsyrar planeringen, genomförandet och utvärderingen
 • Så kan du identifiera och organisera en universell lärmiljö där samtliga elevers lärande främjas och utvecklas
 • Effektiva metoder och konkreta tips för att planera undervisning som stärker elevers motivation, lärbehov och möjligheter att visa sina kunskaper

Sandra Aadalen, kommunövergripande specialpedagog & författare, Södertälje kommun

 

Framgångsrika studiestrategier för att öka elevers väg mot självständighet i sitt lärande
Elevers kognitiva förmågor och studiestrategier hänger ihop. Elever som får förutsättningar till att träna sina förmågor i att planera, organisera och reflektera över sitt eget lärande, kommer på lång sikt öka deras självständighet. Genom att lyfta hela lärandeprocessen och tydliggöra vilka stödstrukturer och studiestrategier som finns och fungerar, kan elever i högstadiet och gymnasiet prestera bättre resultat. Diana kombinerar teori och praktik där det konkreta Hur:et ligger i fokus med en uppsjö av praktiska verktyg.

 • Att synliggöra lärandeprocessen för eleverna för att skapa en hållbar inlärning
 • Hur studiestrategier kan implementeras systematiskt där elever medvetet kan reflektera och organisera sitt lärande
 • Praktiska och konkreta verktyg som både rustar elever att nå sin fulla studiepotential och samtidigt förbereder dem för fortsatta studier

Diana Storvik, specialpedagog, leg. lärare & författare

 

Undervisning som främjar elevers motivation och stärker lärandet på djupet
Värdeskapande lärande grundas i att skapa värde för någon annan utanför klassrummet där teori omsätts till praktik samtidigt som möjligheter till pedagogisk variation ges. Genom Evas framgångsrika arbetssätt har elevernas kunskaper och förmågor tillämpats på olika projekt som skapat värde och varit betydande för både dem och omgivningen.

 • Så kommer du igång med värdeskapande lärande i din undervisning – varför det är viktigt och effektivt
 • Tillämpa teoretiska kunskaper i praktiska aktiviteter med styrdokument och kunskapskrav som utgångspunkt
 • Vardags- och praktiknära projekt som inkluderar alla elevers styrkor och öka deras engagemang

Eva Bida, förstelärare & IKT-pedagog, Södertälje kommun